Odstąpienie od umowy

Zwroty Towarów

  1. Kupującemu Towary szybko ulegające zepsuciu lub mające krótki termin ważności nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. (art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta)
  2. Przepis ten dotyczy także Towarów wykonywanych na specjalne zamówienie.

Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Klient ma prawo złożyć wniosek reklamacyjny.
  2. Termin złożenia reklamacji przez Klienta wynosi 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru (Dz.U.2003.31.258).
  3. Na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za towar konsumpcyjny, który jest niezgodny z umową a niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru.
  4. Sklep internetowy w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do Reklamacji złożonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do konieczności dostarczenia na adres Sprzedawcy wadliwego produktu. Kosztem dostawy reklamowanego produktu obarczony jest Sprzedawca.
  6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy
  7. czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
  8. Zwrot należności zostanie dokonanie niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Załącznik do regulaminu - formularz reklamacji towaru

pixelpixel