Regulamin

1.      Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.piekarniacukiernia24.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.piekarniacukiernia24.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży prezentowane w Sklepie internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Piekarnia i Cukiernia "Drożdżyk" Grażyna i Tadeusz Moskal Spółka Jawna z siedzibą w Łobzie ul. Rolna 19 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.[PK1] 
 11. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Piekarniacukiernia24.pl w ramach Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Sklep pod unikatową nazwą (login) zbiór zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działalności w ramach Sklepu.

 

2.      Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.piekarniacukiernia24.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.piekarniacukiernia24.pl, prowadzony jest przez Piekarnia i Cukiernia Drożdżyk Grażyna i Tadeusz Moskal Spółka Jawna z siedzibą w Łobzie ul. Rolna 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000092955, NIP: 8541892505, Regon: 811196774, 
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Piekarnia i Cukiernia "Drożdżyk" Grażyna i Tadeusz Moskal Spółka Jawna z siedzibą w Łobzie ul. Rolna 19 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.piekarniacukiernia24.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

 

3.      Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4.      Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.piekarniacukiernia24.pl, dokonać wyboru wyrobów piekarniczych, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Piekarnia i Cukiernia "Drożdżyk" Grażyna i Tadeusz Moskal Spółka Jawna z siedzibą w Łobzie ul. Rolna 19 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ["Potwierdzenie złożenia zamówienia - Drożdżyk"], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

5.      Dostawa

 

 1. W przypadku dokonywania zamówienia przez Sklep Internetowy dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w ramach odbioru własnego w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Zamówienia informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczone Towary.

 

6.      Ceny i metody płatności 

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. Płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

7.      Modyfikacja zamówienia

 

 1. Klient może modyfikować swoje zamówienie do momentu, gdy nie zostało one opłacone.
 2. W innych przypadkach w celu modyfikacji bądź skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, niezwłocznie muszą Państwo poinformować nas dostępnymi kanałami:
 3. Piekarnia i cukiernia „Drożdżyk”
  ul. Rolna 19
  73-150 Łobez
  e-mail: biuro@drozdzyk.pl
  tel. stacjonarny: 91 397 41 04
  tel. fax: 91 579 21 65

  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną)

 4. Zmiany Zamówienia mogą dotyczyć:
 1. Asortymentu i jego ilości,
 2. Adresu i czasu dostawy do punktu odbioru,
 3. Anulowania zamówienia.

 

8.      Zwroty Towarów

 1. Kupującemu Towary szybko ulegające zepsuciu lub mające krótki termin ważności nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.  (art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta)
 2. Przepis ten dotyczy także Towarów wykonywanych na specjalne zamówienie.

 

9.      Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Klient ma prawo złożyć wniosek reklamacyjny.
 2. Termin złożenia reklamacji przez Klienta wynosi 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru (Dz.U.2003.31.258).
 3. Na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za towar konsumpcyjny, który jest niezgodny z umową a niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru.
 4. Sklep internetowy w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do Reklamacji złożonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do konieczności dostarczenia na adres Sprzedawcy wadliwego produktu. Kosztem dostawy reklamowanego produktu obarczony jest Sprzedawca.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
 7. Zwrot należności zostanie dokonanie niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.[PK2]

 

10. Informacje prawne o składzie i alergenach produktów spożywczych

 

 1. Przedstawione informacje o wartościach odżywczych produktów są możliwie pełne. Zostały obliczone na bazie tablic wartości odżywczej. Niektóre produkty sprzedawane w Piekarni i Cukierni „Drożdżyk” nie są prezentowane w poniższym zestawieniu, dotyczy to zwłaszcza produktów sezonowych i promocyjnych.
 2. Ze względu na to iż Piekarnia i Cukiernia „Drożdżyk” korzystają z produktów naturalnych o znacznej zmienności składu wynikającej min. ze zmienności sezonowej podane wartości odżywcze mogą odbiegać od przedstawionych w tabeli. Piekarnia i Cukiernia „Drożdżyk” zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia zmian w recepturach co wpływa na zmianę wartości odżywczej.
 3. Produkty Piekarni i Cukierni „Drożdżyk” są przygotowywane na miejscu co w naturalny sposób wpływa na wagę serwowanych porcji, a zatem wagi te mogą różnić się od porcji stanowiących bazę analiz dokonanych na dla potrzeb niniejszego zestawienia.
 4. GDA jest zmienne i zależy min. od wieku płci, trybu życia inne dla osób w ciąży. Bazę porównawcza użytą w zestawieniu stanowią normy dla osób dorosłych.
 5. Informacje o składach produktów spożywczych w ramach oferty sklepu internetowego Piekarnia i Cukiernia zamieszczono w linkach poniżej:
  1. specyfikacja wyrobów cukierniczych Drożdżyk
  2. specyfikacja wyrobów piekarniczych Drożdżyk

 

11. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://www.piekarniacukiernia24.pl/regulamin
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny.
 3. W przypadku zmiany regulaminu Administrator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klientów publikując zaktualizowany regulamin na łamach Strony internetowej.
pixelpixel